Over deze site

Browsers en platforms

Bij het ontwerp van deze site is veel aandacht geschonken aan toegankelijkheid. De site is daardoor te gebruiken met vrijwel alle gangbare browsers en PC's. De site is echter geoptimaliseerd voor:

De OS platformen:

Windows XP, Vista en 7
Mac OS X vanaf 10


Met browserversie(s):

IE8, IE9 en IE10
Firefox (laatste release)
Safari 5, Safari 6
Google Chrome (laatste release)

Toegankelijkheid

De Twentsche Alpinisten Vereniging voldoet met haar website aan het merendeel van de richtlijnen van World Wide Web Consortium (W3C). Deze Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 1.0) worden internationaal gehanteerd om de toegankelijkheid van websites te bepalen.

 

Javascript

De site is optimaal te gebruiken als javascript in de browser is aangezet.

 

Adobe Reader

Om een PDF te kunnen openen, heeft u Adobe Acrobat Reader versie 5.0 of hoger nodig. Heeft u nog geen Acrobat Reader of een lagere versie dan kunt u dit programma gratis downloaden via de website van Adobe.

 

ISSUU

Verschillende pdf bestanden op deze website verwijzen naar een externe locatie. Via issuu.com worden deze bestanden aan u getoond. U heeft hier geen speciale programmatuur voor nodig.

 

Cookies

De website van Twentsche Alpinisten Vereniging maakt geen gebruik van cookies.

 

Copyright (auteursrecht)

Copyright Twentsche Alpinisten Vereniging 2015

Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere (intellectuele eigendoms)rechten op alle teksten, afbeeldingen, software en andere materialen op deze site zijn eigendom van de Twentsche Alpinisten Vereniging en de bij haar aangesloten bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

Copyright

Niets van deze website mag verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Twentsche Alpinisten Vereniging (TAV).

Een verzoek hiertoe kan per mail worden ingediend bij het bestuur van de TAV.

 

© Twentsche Alpinisten Vereniging (TAV) 2016, Alle rechten voorbehouden.

Privacy verklaring

Gegevens welke door de gebruiker via deze site naar de Twentsche Alpinisten Vereniging worden verzonden zijn vertrouwelijk. Deze gegevens worden dan ook als zodanig behandeld. Dit betekent dat zij niet, zonder uitdrukkelijke toestemming van betrokkene, in een bestand worden opgeslagen, anders worden gebruikt dan voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzonden en aan derden ter beschikking worden gesteld.

Disclaimer

Aansprakelijkheid

De op deze website verstrekte informatie dient slechts ter informatie van de gebruiker. De Twentsche Alpinisten Vereniging (TAV) tracht naar best vermogen de juistheid van deze informatie te verzekeren, doch kan niet in alle omstandigheden de juistheid, volledigheid en geschiktheid van deze informatie waarborgen.

 

De TAV is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of vergissingen, noch voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van de informatie op de website, noch voor enige beslissing of handeling welke door de gebruiker zou genomen zijn op grond van de weergegeven informatie.

Privacy verklaring

Gegevens welke door de gebruiker via deze site naar de TAV worden verzonden zijn vertrouwelijk. Deze gegevens worden dan ook als zodanig behandeld. Dit betekent dat zij niet, zonder uitdrukkelijke toestemming van betrokkene, in een bestand worden opgeslagen, anders worden gebruikt dan voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzonden en aan derden ter beschikking worden gesteld.

Juistheid van informatie en correct gebruik

De gebruiker bevestigt dat de door hem eventueel opgegeven gegevens volledig, juist en waarheidsgetrouw zijn. Indien een andere gebruiker misbruik maakt van de installatie of toegangsmogelijkheden van de gebruiker, is de gebruiker hiervoor verantwoordelijk.

Links

Het is mogelijk dat de TAV op deze website een link plaatst naar een andere website waarvan de TAV meent dat die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker. Deze link is evenwel puur informatief. De TAV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar verwezen wordt of het gebruik dat ervan zou kunnen gemaakt worden.

Algemeen

De TAV behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Gezien deze voorwaarden u als bezoeker van onze website binden, raadt de TAV u aan deze pagina op geregelde tijdstippen te raadplegen.