Articles

Disclaimer

Aansprakelijkheid

De op deze website verstrekte informatie dient slechts ter informatie van de gebruiker. De Twentsche Alpinisten Vereniging (TAV) tracht naar best vermogen de juistheid van deze informatie te verzekeren, doch kan niet in alle omstandigheden de juistheid, volledigheid en geschiktheid van deze informatie waarborgen.

 

De TAV is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of vergissingen, noch voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van de informatie op de website, noch voor enige beslissing of handeling welke door de gebruiker zou genomen zijn op grond van de weergegeven informatie.

Privacy verklaring

Gegevens welke door de gebruiker via deze site naar de TAV worden verzonden zijn vertrouwelijk. Deze gegevens worden dan ook als zodanig behandeld. Dit betekent dat zij niet, zonder uitdrukkelijke toestemming van betrokkene, in een bestand worden opgeslagen, anders worden gebruikt dan voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzonden en aan derden ter beschikking worden gesteld.

Juistheid van informatie en correct gebruik

De gebruiker bevestigt dat de door hem eventueel opgegeven gegevens volledig, juist en waarheidsgetrouw zijn. Indien een andere gebruiker misbruik maakt van de installatie of toegangsmogelijkheden van de gebruiker, is de gebruiker hiervoor verantwoordelijk.

Links

Het is mogelijk dat de TAV op deze website een link plaatst naar een andere website waarvan de TAV meent dat die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker. Deze link is evenwel puur informatief. De TAV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar verwezen wordt of het gebruik dat ervan zou kunnen gemaakt worden.

Algemeen

De TAV behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Gezien deze voorwaarden u als bezoeker van onze website binden, raadt de TAV u aan deze pagina op geregelde tijdstippen te raadplegen.